Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Krumlov Tours, Ing. Karolína Kortusová,

(dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní agenturou Krumlov Tours, ing. Karolína Kortusová, Vyšehrad 261, Český Krumlov , 381 01 , Česká republika. 

2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Krumlov Tours, Ing. Karolína Kortusová


Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
 

 Účastníky smluvního vztahu jsou:

  1. Cestovní agentura Krumlov Tours, Ing. Karolína Kortusová (dále jen Krumlov Tours), Vyšehrad 261, Český Krumlov , 381 01 , Česká republika, IČ: 66823501 , zapsaná Úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Živnostenský rejstřík Městského Úřadu  Č.Krumlov

b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).


Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
 

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 1. průvodcovských a lektorských služeb dle těchto zákonů a nařízení vlády: Zákon č. 455/2001 Sb. o živnostenském podnikání Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. nebo 2. stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“). 


Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Krumlov Tours v případě vycházek po Českém Krumlově a dalších míst v regionu Jižní Čechy vzniká uzavřením smlouvy, tj. přijetím a potvrzením objednávky ze strany Krumlov Tours . Smlouva se uzavírá podepsáním oběma stranami. Obsah smlouvy je určen těmito VOP, příp. jinou nabídkou s odkazem na tyto VOP. 


Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

1. Zákazník je povinen uhradit cenu vycházky:

a) bankovním převodem nejpozději týden před jejím zahájením 

b) v případě platby v hotovosti ihned po ukončení vycházky

Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti, a nebo den připsání platby na účet Krumlov Tours.

 

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

1. K základním právům zákazníka patří zejména: 

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb 

b) právo vyžadovat od průvodce a lektora Krumlov Tours informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb 

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách 

d) právo kdykoliv před zahájením akce nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII 

e) právo na reklamaci a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem Krumlov Tours

f) právo na ochranu osobních dat

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:   

a) poskytnout Krumlov Tours součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Krumlov Tours požadované údaje v objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů 

b) v případě vycházek zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje 

c) bez zbytečného odkladu sdělovat Krumlov Tours své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb 

d) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení srazu 

e) řídit se pokyny průvodce Krumlov Tours nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program 

f) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků a uhradit případnou škodu, kterou způsobil 

g) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků 

h) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy Krumlov Tours oznámit a zaplatit stornovací poplatek dle těchto VOP (viz. článek VII) 

3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří: 

a) seznámit své účastníky s těmito VOP, jakož i s dalšími informacemi, které od Krumlov Tours obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb. 

b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník. 


Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA Krumlov Tours

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Krumlov Tours. 

2. Krumlov Tours je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Krumlov Tours známy. 

 3. Krumlov Tours není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. 


Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
 

1. Zrušení dohodnutých služeb 

a) Krumlov Tours jsou oprávněny zrušit jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemohou dodržet podmínky smlouvy. 

b) Zrušit akci jsou Krumlov Tours dále oprávněny, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je pro skupinové prohlídky a akce stanoven na 2 osoby. Jestliže Krumlov Tours zruší akci z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, jsou povinny tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 3 dnů v případě pěší prohlídky.

c) Jestliže Krumlov Tours jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Krumlov Tours na základě nové smlouvy poskytly jinou službu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může – li Krumlov Tours takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Krumlov Tours povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Krumlov Tours odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové služby nižší než již uskutečněné platby, je Krumlov Tours povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Krumlov Tours mají dále právo zrušit službu v důsledku neodvratitelné události, které nemohly zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat. 

e) Zruší-li Krumlov Tours akci ve lhůtě kratší než 3 dny u pěší prohlídky před termínem zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Krumlov Tours se mohou zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce. 

2. Změny dohodnutých služeb před zahájením jejich čerpání 

a) Je-li Krumlov Tours nucena z objektivních důvodů před zahájením prohlídky změnit podmínky smlouvy, mohou zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny, musí být v návrhu nová cena uvedena. 

b) Navrhne-li Krumlov Tours změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené Krumlov Tours, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 852e obč. zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny, je zákazník povinen uhradit Krumlov Tours rozdíl v ceně ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Krumlov Tours právo od smlouvy odstoupit (§852g obč. zák.). 

c) Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny, je Krumlov Tours povinna buď snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu. 

d) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu Krumlov Tours na základě nové smlouvy poskytla jinou prohlídku nebo akci nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může – li Krumlov Tours takovou službu nabídnout. 

e) Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb nižší než již uskutečněné platby, je Krumlov Tours povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

f) Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je Krumlov Tours povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Krumlov Tours odstupné. 


Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
 

1. Krumlov Tours je oprávněna před zahájením akce nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto VOP od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení prohlídky nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Krumlov Tours zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy 

a) kdykoli před zahájením prohlídky nebo programu nebo čerpáním jednotlivých služeb 

b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2 

c) z důvodů porušení povinností Krumlov Tours vyplývajících ze smlouvy Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí písemně, nebo e-mailem na adresu Krumlov Tours. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. 

3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Krumlov Tours stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je Krumlov Tours povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržely na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Krumlov Tours odstupné. 

4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Krumlov Tours stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Krumlov Tours od smlouvy před zahájením prohlídky nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem podle těchto VOP, je zákazník povinen zaplatit Krumlov Tours odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 a Krumlov Tours vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy. 

5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na prohlídku nebo čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu:

6. V případě předčasného ukončení či přerušení akce ze strany účastníka bez zavinění na straně Krumlov Tours, nevzniká Krumlov Tours povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

7. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny služby (resp. její poměrné části), Krumlov Tours ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace e-mailem). 

9. Krumlov Tours má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

10. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. 


Článek IX – REKLAMACE
 

1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Krumlov Tours, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. 

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Krumlov Tours (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit osobně, prostřednictvím telefonické komunikace, písemně, nebo e-mailem. Pověřený zástupce Krumlov Tours vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce nebo jiného pověřeného zástupce. Průvodce nebo jiný pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. 

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Krumlov Tours (viz major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a prostřednictvím Krumlov Tours zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 


Článek X – POJIŠTĚNÍ 

1. Součástí služeb Krumlov Tours není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 


Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 

1. Krumlov Tours zpracovávají osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem: 

a) za účelem uzavření smlouvy podle článku III odst. 1 nebo smlouvy podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících 

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Krumlov Tours a vyhodnocování jejich spokojenosti s Krumlov Tours pro potřeby realizace věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Krumlov Tours věrným zákazníkům na základě vyhodnocování jejich využívání průvodcovských služeb ze strany Krumlov Tours.

c) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Krumlov Tours

2. K účelu podle odst. 1 písm. 

a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum,narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a v případě turistů ze zahraničí i č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Krumlov Tours, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované Krumlov Tours. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. 

3. K účelu podle odst. 1 písm. 

b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum, narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům S Krumlov Tours a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Krumlov Tours obchodní sdělení Krumlov Tours dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb Krumlov Tours. 

4. K účelu podle odst. 1 písm. 

c) je Krumlov Tours oprávněna zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Krumlov Tours dále oprávněny zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Krumlov Tours a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Krumlov Tours obchodní sdělení Krumlov Tours dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i souhlas či nesouhlas se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

6. Při uzavření smlouvy/potvrzení objednávky zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Krumlov Tours zpracovávaly, shromažďovaly a zpřístupňovaly osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 obč. zák., také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3. 

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem a v rozsahu podle odst. 2 Krumlov Tours, nebo jimi pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb., do doby, kdy může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb, tedy do 3 měsíců od skončení akce (článek II odst. 1). Po uplynutí této lhůty je Krumlov Tours povinna tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 

8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka jsou oprávněny zpracovávat a shromažďovat v rozsahu a k účelu i pro potřeby podle odst. 3 tohoto článku Krumlov Tours, nebo jím pověřený zpracovatel po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je Krumlov Tours povinna tyto údaje zákazníka zlikvidovat. 

9. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v  rozsahu a k účelu podle odst.4 Krumlov Tours, nebo jimi pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas. 

10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány Krumlov Tours i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. 

11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Krumlov Tours povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 

12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. V  případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet Krumlov Tours odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Krumlov Tours dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. 

13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 


Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1.6. 2020